innerftlogo
  • fb1
  • fb1
  • in
  • yotube

Näyttötutkinnon suorittaminen Ahlmanilla

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkinnolla voi osoittaa ammattitaitonsa ja saada osaamisestaan virallisen tunnustuksen – tutkintotodistuksen. Tutkinnon suorittaminen ja koulutus henkilökohtaistetaan osaamisen perusteella. Jos hallitsee ammatin jo entuudestaan, voi osoittaa ammattitaitoa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta. Jos suoraan työelämästä tutkintotilaisuuteen tuleva tutkinnon suorittaja ei ole valmis tutkinnon suorittamiseen, hänet ohjataan hankkimaan riittävä ammattiosaaminen valmistavan koulutuksen kautta.

Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voi kaikki suorittaa näyttötutkintona. Useimmat suorittavat näyttötutkinnon valmistavan koulutuksen yhteydessä. Näyttötutkinnon ja siihen valmistavan koulutuksen voi suorittaa työn ohella. Koulutuksenjärjestäjä päättää valintaperusteista, eikä koulutukseen haettaessa ole muodollisia ikä-, työkokemus- tai koulutusvaatimuksia.

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Tutkinnon perusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat ja niistä muodostuvat osaamisalat, tutkinnossa vaadittava ammattitaito, tavat joilla ammattitaito voidaan osoittaa sekä tutkintosuoritusten arvioinnin perusteet.

Tutkintotoimikunnat ovat Opetushallituksen asettamia, työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia edustavia luottamuselimiä, joiden ensisijaisena tehtävänä on johtaa aikuisten näyttötutkintojen järjestämistä ja antaa tutkintotodistukset.

Tutkinnon/tutkinnon osia voi suorittaa ilman valmistavaa koulutusta riippumatta ammattitaidon hankkimistavasta. Jokainen tutkinnon suorittaja laatii ohjattuna henkilökohtaistamisasiakirjan ja henkilökohtaisen tutkinnon suorittamissuunnitelman. Aikaisempi osaaminen tunnistetaan hakeutumisvaiheessa kartoittamalla aiemmilla opinnoilla sekä työssä ja muulla kokemuksella saavutettu ammattitaito. Tällöin tutkinnon suorittaja tulee suoraan tutkintotilaisuuteen. Katso näyttötutkinnosta lisää tästä!

Kaikilta tutkinnon suoritusoikeuden saaneilta henkilöiltä peritään Opetushallitukselle tilitettävä tutkintomaksu, joka on 58 €. Ilman valmistavaa koulutusta suoritettavista ammattitutkinnoista peritään todellisiin kustannuksiin perustuva maksu. Maksut ovat tutkintokohtaisia. Perustutkintojen suorittamisesta ei peritä muuta maksua.

Kysy mahdollisuuksistasi suorittaa tutkinto seuraavista tutkinnoista tutkintovastaavilta:

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto – Tomi Mandelin
Puutarhatalouden perustutkinto - Eija Hutko
Maatalousalan perustutkinto- Anna Kortekangas
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto – Anna Kortekangas
Yrittäjän ammattitutkinto -Esa Majava

Ammattitutkintostipendi

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ammattitutkintostipendin suuruus on 390 euroa suoritetusta ammatillisesta näyttötutkinnosta. Jos henkilöllä ei ole aikaisempaa perusasteen (peruskoulu, keskikoulu, kansakoulu) jälkeistä tutkintoa, on stipendin suuruus 450 euroa. Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että henkilö on tutkinnon suorittaessaan ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteenlaskettuna vähintään viisi vuotta. Etuus on veroton. Ammattitutkintostipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamispäivästä. Tarkemmat tiedot stipendin myöntämisestä Koulutusrahaston sivuilta.